Bértollnokok

2014. május 27.

Köztudott tény, hogy az egyetlen közpénzen készülő napilapunkat egyre kevesebben olvassák. Általában a csütörtökit és a szombat-vasárnapi kiadása keresett, főleg az idősebbek részéről. Náluk még maradt némi ragaszkodás és hűség a valamikor szebb napokat is megélt napilapunk iránt, míg a fiatalok az internetes kiadást keresgélik, ha keresgélik. Miért? Talán azért mert a napilapunk szerkesztési politikája egy politikai opcióhoz van idomítva és egy politikai opció érdekeinek a kiszolgálója. Ezt az olvasók is érzik és ezért sokan nem vásárolják. Pedig kár érte. Nem ezt a sorsot érdemli. Kanyarodjunk vissza.

Napilapunk teli van bértollnokokkal. Olyanokkal akik napról napra ontják a jegyzetüket, véleményüket és egyben pártpropagandát végeznek. Ha netán akad valami kényes téma,akkor ők az elsők, hogy véleményükkel és a vélt autoritásukkal magyarázatot adjanak miért jó az amit egyesek tesznek közösségünk nevében. Természetesen, az ellenvéleményeket levegőnek veszik és ezekről egy szót sem szólnak, illetve közölnek. Pedig a közmédia dolga ez volna. Vélemények ütköztetése és az olvasó alapos és pártatlan informálása. Azonban ez a közmédiába csomagolt pártlapnál nem történhet meg. Ezt két példával támasztjuk alá. Első: a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége nyomására bekerült a közvéleménybe az az igény, hogy a kisebbségi és a többségi kormánypárt között létrejött koalíciós szerződés tartalma kerüljön nyilvánosságra. Ez némi fanyalgás után, megtörtént. Ezt követően a VMDK sajtótájékoztató keretében, majd hírlevelében a Hírmondóban és a saját honlapján is közzétette a koalíciós szerződés teljes és igényes elemzését. Elemzésünkben tételesen bebizonyítottuk, hogy a szerződés nem jelent előrelépést a délvidéki magyarság számára. Sőt, több esetben is alálicitál és kevesebbet tartalmaz mint az a választási program ami szerint (állítólag) készült. A sajtótájékoztatónkra napilapunkból nem jött el senki, de azért úgy látszik mégis követik munkánkat, mert írástudóik sebtében megírták, majd a napilapunkban közölték is azt a cikket, amellyel bizonygatják miért is jó ez a zöld-fekete frigy a délvidéki magyarság számára.

A cikk címe sokatmondó: „Magyar esély". Ha némi cinizmussal a Magyar jelzőt Új jelzővel helyettesítjük akkor minden világos lesz számunkra. Habár, az is lehet, hogy ezt a jelzőt napilapunk névcseréjére tartogatják.

A másik ilyen eset a nemrég elfogadott új tartományi statútumhoz fűződik. A VMDK itt is, sajtótájékoztatón, Hírmondójában, honlapján keresztül, tényekkel alátámasztva bebizonyította milyen hátrányos a Vajdaság számára ez a dokumentum. Bizonyítást nyert az a tény is, hogy a kisebbségi kormánypárt ennél az esetnél is alálicitált és a választási programjában foglaltakkal ellentétesen cselekedett, ismételten cserbenhagyva azt a 75000 délvidéki szavazópolgárt, amely rájuk szavazott. Természetesen, napilapunk újságírója most sem jelent meg a sajtótájékoztatón. Pár napra rá jött is a válasz vélemény formájában. Írástudónk hangzatos „Áttörést hozó statútum" cikkben kísérletet tesz arra, hogy meggyőzze délvidéki honfitársainkat milyen helyes cselekedet volt az (szégyenteljes) új vajdasági statútum elfogadása és a kisebbségi kormánypárt elnöke milyen jól végezte el (janicsár) munkáját.

Nos, drága olvasóink így néz ki a demokratikus párbeszéd és a hiteles tájékoztatás a déli végeken. Bértollnokok és írástudók hada aprópénzért kiszolgálja a közösségünkben eluralkodott egypárti diktatúrát.
VMDK Press
Dokumentumok:
1. http://vmdk.org.rs/hirmodo/279-a-sajat-programjukat-sem-tartottak-be
2.http://www.magyarszo.com/hu/2327/velemeny_allaspont/110922/Magyar-es%C3%A9ly.htm
3. http://vmdk.org.rs/hirmodo/281-szazas-szog-a-vajdasagi-autonomia-koporsojaba
4. http://www.magyarszo.com/hu/2348/velemeny_allaspont/111772/%C3%81tt%C3%B6r%C3%A9st-hoz%C3%B3-stat%C3%BAtum.htm

Köszönjük, hogy elolvasta a VMDK HíRMONDÓT!

Százas szög a vajdasági autonómia koporsójába

2014 május 19.

Slobodan Milošević nagy szerb programját Koszovóval kezdte majd a Vajdasággal folytatta. Ez volt a bevezetője a későbbi országrombolásba. Utódjai, a kripto-soviniszta Szerb Haladó Párt (SNS), és a Szerb Szocialista Párt (SPS), némi magyar segédlettel, 25 év után ugyanazt az utat járják. Koszovó után Vajdaság. Azzal az apró különbséggel, hogy a de facto független Koszovón a szerbeknek etnikai alapú területi autonómiáért küzdenek, míg a Vajdaságban a szerb többségű autonómiát a csírájában elfojtják.

Ugyanis, a napokban várható (ha ismét el nem halasszák) a szerb parlament ülése ahol sor kerül az új vajdasági statútum megerősítésére. Mint ismeretes, a vajdasági képviselőház elfogadta az új statútum javaslatát, többek között a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőinek hathatós támogatásával. Ezért számos (jogos) bírálat érte őket a magyaroktól, de a vajdasági szerbektől is akik eddig bennük látták a vajdasági autonómia „következetes harcosait".

A bírálatokra válaszolva Pásztor István az új statútum támogatását azzal magyarázta, hogy ha nem szavazzák meg az új statútumot, akkor „bedől" Szerbia jogrendszerének egy része és ez jogi „vákuumot" idézne elő, ami károkat okozna a vajdasági intézmények működtetésében (hány ilyen „vákuum" van és Szerbia mégis működik?!). A tartományi parlament ülése után, felhevült állapotban azokat akik nem vettek részt az új statútum megszavazásában (értsd Vajdasági Szociáldemokrata Liga) egyenesen a Szerbiai Demokrata Párttól is „kártékonyabbaknak" nevezte, majd azt is hozzátette, hogy fel van háborodva azoknak a fellépésére akik nem támogatták az új statútum meghozatalát, mert ezt biztosan azért csinálták mert ő magyar nemzetiségű és neki mint magyarnak sikerült elérnie az új statútum „konszenzusos" elfogadását (sic!). A végén még egy paradoxont is hallhattunk az elnök úrtól: senki sem elégedett az új statútum szövegével és pontosan ezért jó.

Be kell vallani, az elnök úr sajátos érveléssel hozakodott elő. Ezért írásunkban csak az állításának első részével kívánunk foglalkozni és a pártjának csodálatos 360 fokos fordulatával.

Ki is a kártékony(abb)?!

A Vajdasági Magyar Szövetség programjában a magyar területi és perszonális autonómia mellett szerepel a vajdasági autonómia is. Az évek hosszú során az a benyomás alakult ki az itteni délvidéki magyar politikai pártok körében, hogy számukra az utóbbi fontosabb mint a délvidéki magyarság autonómiájának kérdése. Olyannyira, hogy Budapesten is, de a délvidéki magyarság egyes köreiben is, komoly zűrzavart okoztak a két, teljesen más jelentőségű és más súllyal bíró autonómiák összemosásával. A 2012-es parlamenti választások alkalmával egyenesen a szerb többségű Vajdaság autonómiájáért kampányoltak, míg a magyar autonómia feledésbe merült. Mostani 2014-es kampányukban is ez volt az egyik kimagasló ígéretük. A választásokat követően koalícióra léptek a Szerb Haladó Párttal és bekerültek az új szerbiai kormányba. Ettől a pillanattól kezdve megindult a VMSZ hirtelen „átalakulása" és a koalíciós partner politikájához való igazodása.

Meglátásaink alátámasztására, a teljesség igénye nélkül, megemlítünk néhány jól észlelhető szempontot:

• A választási programhoz képest az SNS-el kötött koalíciós szerződésben (részletes elemzés a http://vmdk.org.rs/hirek/280-a-sajat-programjukat-sem-tartottak-be alatt) nincsen egy szó sem a vajdasági autonómia bővítéséről.
• A szerződésben egy szó sincs arról milyen követeléseket támasztanának a Vajdaság számára egy esetleges alkotmánymódosításnál, illetve új alkotmány elfogadásánál.
• Pásztor István az egyik szerb napilapnak adott interjúban hirtelen retorikát váltott és a Vajdaság autonómiájának kérdését szerb-szerb ügynek nevezte (eddig „nemzeti" ügy volt és másokat elmarasztalt az ilyen álláspont kinyilvánításáért).
• Egy olyan új statútum kidolgozását és elfogadását támogatta, amely tovább csorbítja a Vajdaság autonómiáját.
• Ebből kifolyólag, várható a hatásköri törvény további szűkítése, ami értelemszerűen kihat a tartomány pénzelését szabályozó törvény meghozatalára is. Kevesebb hatáskör ellátása, kevesebb pénzel jár.
• Minden komoly politikai elemző az új statútumra úgy tekint mint egy olyan jogi formára, amely intézményes formát ad a vajdasági autonómia teljes „kiherélésére".

Ha a fent felsoroltakhoz hozzátesszük az SNS álláspontját miszerint ez az új statútum elegendő felhatalmazást jelent a Vajdaság számára és ettől nem kell neki többet „adni", akkor egyből le is vonhatunk több komoly következtetést.
Első: Szerbia alkotmánycseréje nem fog olyan hamar bekövetkezni.
Második: A szerbiai politikai elit ettől nagyobb felhatalmazásokat nem akar a Vajdaságra ruházni. Három: A vajdasági autonómia kirakat jellegű és várható a folyamatos csökkentése.
Négy: A jelenlegi hatalmi pozíciók megtartása miatt egyes politikai pártok beáldozták a vajdasági autonómiát és elálltak az egyedüli helyes politikai döntéstől: a politikai harc kiélezésétől.

És már fel is lehet tenni a kérdést ki is kártékonyabb a tartományi autonómiára nézve? Az aki ezt megszavazta és lehetővé tette a jelenlegi áldatlan állapotok hosszú távú megszilárdítását, vagy az aki nem volt hajlandó egy ilyen statútumot megszavazni és életben tartja a Vajdaság széleskörű autonómiájának magját?

Összegzés: A Vajdasági Magyar Szövetség nem tartotta be a választási programban foglalt ígéretét. Ezzel 75000 ember bizalmát szegte meg. A kormányzati szerepvállalás miatt támogatását adta a vajdasági autonómiáját alacsonyabb szintre szorító dokumentumnak, amely hosszú távon megfogja szilárdítani a jelenlegi helyzetet és egy esetleges alkotmánycserénél Vajdaság számára rosszabb tárgyalási pozíciót irányoz elő. Ezért nyugodtan lehet mondani, hogy az új statútum elfogadása, politikai értelemben véve, egyenlő a százas szög beütésével a vajdasági autonómia koporsójába.

VMDK PRESS
Óbecse, 2014.05.19.

Köszönjük, hogy elolvasta a VMDK HíRMONDÓT!

 

Hírmondó: A SAJÁT PROGRAMJUKAT SEM TARTOTTÁK BE!

2014 május 8.

NÉHÁNY GONDOLAT A VMSZ-SNS „KOALÍCIÓS SZERZŐDÉS" MARGÓJÁRA

A VMDK HÍRMONDÓ áprilisi számában már bejelentettük, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt koalíciós szerződésével egy külön írásban foglalkozunk. Ezzel a mondattal már meg is határoztuk a mostani írásunk irányzatát. Lássunk is hozzá!

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége sikerként könyveli el azt az általa kezdeményezett, majd a délvidéki magyar közvélemény által is támogatott követelést, hogy a VMSZ hozza nyilvánosságra a SNS kötött koalíciós szerződés tartalmát. Egyben, szeretnénk gratulálni nekik e lépés megtételére, mert ezen keresztül indulhat el egy fajta politikai párbeszéd a délvidéki magyar pártok / közvélemény között és így alakulhat ki a politikai teljesítmény mérhetősége, illetve a fékek és egyensúlyok rendszere.

Pontosan ezért, írásunk szándéka nem csak a kritika kedvéért megfogalmazott kritika, hanem a konstruktív bírálat és a párbeszéd további folytatása. Azt szeretnénk kihangsúlyozni,hogy az eddigi tapasztalatok nem támasztják alá azt az előszeretettel hangoztatott mondatot miszerint nagyon jó, hogy egy kisebbségi párt a hatalom részét képezi mert csak a hatalomból lehet valamit tenni. Számos külföldi példa az ellenkezőjéről tanúskodik. A délvidéki magyarság esetében a VMSZ 15 éve folyamatosan hatalmon van különböző szinteken, de látványos eredményekről nem számolhatunk be.

Bővebben: Hírmondó: A SAJÁT PROGRAMJUKAT SEM TARTOTTÁK BE!

Szerbiát vegyenek!

2014. április 30.

Magyar viszonylatban fogós kérdésnek ígérkezik az is, hogy a kormányzati szerepvállalásán keresztül a VMSZ megtudja-e majd védeni a magyarokat az elbocsájtásoktól, bér és nyugdíjak csökkentésétől? Lassítani tudja-e az elvándorlást? Az a gyanúnk, hogy nem.

A VMDK Hírmondó múlt számában részletes írást közöltünk az „új" szerbiai kormányról és a kormány tagjairól. Ígéretünk szerint, most a bejelentett gazdasági intézkedésekről ejtünk pár szót.
Röviden összegezve Aleksandar Vučić ,a Chávezt is megszégyenítő bevezetőjében, a következőket emelte ki:

A gazdaságban megszigorításokat fognak végrehajtani, a közszférában egységes fizetési osztályokat vezetnek be, kezdetnek 10%-al csökkenteni fogják a közalkalmazottak bérét, várhatóan ősztől ez a nyugdíjakkal is megfog történni, a közszférában karcsúsításokat eszközölnek ki és számos további megtakarítási intézkedéseket (leépítéseket) vezetnek be. Támogatási rendszeren keresztül serkenteni szeretnék a magán szektort és a foglalkoztatást. Minden 10 újonnan alkalmazott munkás után 7 munkás után fizetnék a járulékot, míg a munkaadónak csak 3 munkás után kellene fizetnie. A munkaügyi törvény megváltoztatásán keresztül csorbítani fogják a munkások jogait és lehetővé teszik a munkaadóknak, hogy könnyebben munkába helyezzenek, de könnyebben el is bocsájthassanak. A nyugdíjkorhatárt pedig a nők számára 63. vagy 65-ik életévére emelnék.

El fogják adni a Telekomot (szerbiai telekommunikációs közvállalatot), a szerbiai energetikai rendszert EPS-et, valamint szétdarabolják a Srbijagas-ot (gáz és olajtársaságot) és azokat is eladják. Ez a sors vár a belgrádi Nikola Tesla reptérre, de a szerbiai szerencsejátékokat irányító Lutrija Srbije közvállalatra is. A 153 átszervezés alatt lévő állami vállalatot három részre osztják, egye csoportját eladják, privatizálják, másoknak stratégiai partnereket találnak, míg a harmadik csoportba tartozókat bezáratják. A most közzétett szerződés szerint ezeket az intézkedéseket a Vajdasági Magyar Szövetség is támogatja.

Ha ezeket a tételeket egy mondatba kellene sűríteni, akkor az a mondat a következően hangzana: Szerbiát vegyenek!

Figyelembe véve a fentieket nem kell csodálkozni azon, hogy Đorđe Vukadinović politikai elemző ezt a kormány egyenesen az IMF kormányának nevezte (három minisztere szorosan kapcsolódik az IMF-hez és a neoliberális gazdasági gondolkodásmódhoz). Komoly kételyeket fogalmazott meg a bejelentett rendelkezések hatékonysága kapcsán és egyben megkérdőjelezte az előlátott célkitűzések és az azok megvalósítására előirányzott módszerek közötti összehangoltságát.

Más gazdaságpolitikai elemzők szerint ezek az intézkedések nem lesznek elegendőek és további megszigorításokat kell alkalmaznia a szerbiai kormánynak. Vannak olyanok is akik arra figyelmeztetnek, hogy ezek nem jó módszerek, a balti államok (Lettország,Litvánia,Észtország), de Németország tapasztalatát is figyelembe véve, mert tovább növelték a társadalmi egyenlőtlenséget (többen élnek szegénységben mint előtte), és nem járultak hozzá a nagyobb foglalkoztatottsághoz, illetve az életszínvonal növeléséhez. Inkább a mérsékelt fogyasztást javasolják. Egyben egyeznek. Szerbia gazdasága nincsen olyan állapotban, hogy elbírja ezeket az intézkedéseket és darabokra fog hullani.

Hogyan fog ez lecsapódni a délvidéki magyarság körében? Mit is jelent ez számunkra?
Elsősorban azt, hogy várható az életszínvonal további csökkenése és a (főleg) gazdasági okokból beindult elvándorlás felgyorsítása. Ez súlyos következményekkel fog járni a délvidéki magyarság számára. Az emígy is elöregedett társadalmunk további gyomorütéseket fog kapni. Kérdéses lesz-e a tüdőnkben elegendő levegő, hogy még ezt is kibírjuk.

Magyar viszonylatban fogós kérdésnek ígérkezik az is, hogy a kormányzati szerepvállalásán keresztül a VMSZ megtudja-e majd védeni a magyarokat az elbocsájtásoktól, bér és nyugdíjak csökkentésétől? Lassítani tudja-e az elvándorlást? Az a gyanúnk, hogy nem.

Összegzés: Szerbia kormánya most valójában arra készül, hogy eladja az utolsó családi ékszereket is, ezáltal a stratégiai erőforrásokat idegenkézbe helyezi és elkezdődhet Szerbia újkori gyarmatosítása. Igaz, ez az állapot mostanára egy kényszerpálya, amelynek a gyökereit nem csak az elmúlt „demokratikus" kormányok idejében kell keresni, ahogyan ezt az SNS előszeretettel állítja, hanem még a vörös-fekete Milošević-Šešelj időkben. Hiszen ők rombolták szét az országot,magas inflációt és gazdasági, intézményi, társadalmi, értékrendbéli szétesést hagytak maguk után. Ezt próbálták a „demokratikus" kormányok orvosolni, olyan módon, hogy a mostani kormányt alkotó pártok ebben folyamatosan gátolták őket. Tegnap még hungarocellen ültek és tüntettek az európai és koszovói politikai folyamatok ellen, most meg mindent aláírnak és keményen kiszolgálják a nyugatot. Ennek az állapotnak most jött el a végkifejlete és most mindannyian fizetjük érte az árát.

Dokumentumok:
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/461738/Platni-razredi-do-jeseni-do-kraja-godine-verovatno-manje-i-penzije
http://www.b92.net/info/dokumenti/index.php?nav_id=841275
http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/vukadinovic-vlada-vucica-i-mmf-a_481579.html
http://www.vajma.info/cikk/gazdasag/3874/Julius-elsejetol-eltorlik-a-szolidaritasi-adot.html

Köszönjük, hogy elolvasta a VMDK HíRMONDÓT!

MEGALAKULT AZ "ÚJ" SZERBIAI KORMÁNY

2014. április 29.

Minap megalakult az új szerbiai kormány. Aleksandar Vučić új miniszterelnök a négy órás időtartamra tervezett beszámolót, nagylelkűen, „csak" három óra alatt tartotta meg. Sok érdekességet tartalmazó, részletekbe menő, határidőkhöz kötött tervezetet mutatott be. Olvasóinkat nem szeretnénk untatni minden részletével, azonban néhány szempontot kiemelnénk. Dióhéjban az új kormány fő területei a gazdaság rendbetétele, a munkatörvény megváltoztatása, költségvetési megszigorítások alkalmazása, a szürkegazdaság visszaszorítása, a vállalkozások serkentése, a társadalmi szektor leépítése, a közvállalatok átszervezése, az átszervezés alatt lévő vállalatok rendbetétele, az oktatás reformja, a kijelölt koszovói politika folytatása. A kormány hivatalosan 17 tagú lesz (a miniszterelnökkel együtt), míg a valóságban 19 miniszteri helyet osztottak ki. Ebből 2 tárca nélküli. Ez csak egy miniszteri hellyel kevesebb mint az általuk bírált DS-es Mirko Cvetković kormánya.

Az új kormány által bejelentett intézkedésekről megoszlóan vélekednek a szakemberek és a politikusok is. Egyben egyeznek. A bejelentett gazdasági reformok szükségesek, azonban a kijelölt módszerek és a határidők nem reálisak. A részletekre még egy következő írásunkban kitérünk. Most magával a kormány összetételével foglalkoznánk.

Az új kormányban Ivica Dačić lesz az első miniszerelnök-helyettes és külügyminiszter, Zorana Mihajlović pedig kormányfőhelyettes és építésügyi, közlekedési meg infrastrukturális miniszter. Rasim Ljajić egyidejűleg lesz kormányalelnök és kereskedelmi, telekommunikációs meg turisztikai miniszter, a negyedik kormányalelnöki posztot pedig Kori Udovički kapja, aki ugyanakkor államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter is lesz. Lazar Krstić a régi-új pénzügyminiszter, a gazdasági tárcát pedig ezután Dušan Vujović vezeti. A Szerbiai Szocialista Párt (SPS) káderei közül Snežana Bogosavljević-Bošković a mezőgazdasági és környezetvédelmi tárca élén áll, Aleksandar Antić pedig az energetikai és bányászati minisztériumot vezeti. Az igazságügyi miniszter Nikola Selaković, Srđan Verbić az oktatási, tudományügyi és technológiai fejlesztési tárcavezető, Zlatibor Lončar pedig az egészségügyi miniszter. Ivan Tasovac marad művelődési és tájékoztatási miniszter. A szocialista párti Aleksandar Vulin a munkaügyi, foglalkoztatási és szociális kérdésekkel foglalkozó miniszter, Bratislav Gašić pedig a védelmi miniszter lett. Nebojša Stefanović áll ezentúl a belügyminisztérium élén, Vanja Udovičić pedig továbbra is az ifjúsági és sportminiszter. Az új szerbiai kormány két tárca nélküli minisztere Velimir Ilić és Jadranka Joksimović.

A Vajdasági Magyar Szövetség szintén részt vesz a kormány munkájában, de sem miniszteri, sem kormányalelnöki pozíciót nem kért a koalíciós tárgyalásokon (habár kínálták nekik), államtitkári szinten vesznek részt a Vučić-kabinet munkájában. Ezzel kapcsolatban Pásztor István, a VMSZ elnöke korábban kifejtette: kisebbségi, regionális pártként az a feladatuk, hogy a problémákra fókuszáljanak, nem pedig az, hogy a politizálás színterét országos szintre helyezzék át. Szerinte amennyiben tárcavezetői, kormányalelnöki vagy házelnöki pozíciókat kértek volna a haladó párttól, akkor a tárgyalások középpontjába nem a megoldandó problémák, hanem a funkciók kerültek volna.

Mivel a mai napig nem hozták nyilvánosságra mit is tartalmaz a VMSZ és az SNS által aláírt koalíciós megállapodás, a VMSZ kormányzati szerepéről is egy másik írásban teszünk említést.

Elemezve a miniszterek névsorát megállapítható, hogy ez nem mondható "új" kormánynak hiszen az összetétele hasonló az előzőéhez, csak helyet cseréltek a haladópárti és a szocialista miniszterek. Ez már magában számos kérdést vet fel. Elsősorban nem világos, minek is kellett rendkívüli választásokat rendezni Szerbiában ha minden marad a régiben? A választások előtt az SNS a választások szükségességét azzal indokolta, hogy egyesek (olvasd szocialisták) gátolják a szükséges reformok véghezvitelét, a korrupció elleni harcot és ezért nagyobb felhatalmazásra van szükségük. Ezen keresztül új, tiszta múltú, szaktudással és tapasztalattal rendelkező kormánytagokat tudnak delegálni. Ezt a választók lehetővé is tették számukra és mégsem éltek a lehetőséggel.

Ezt a tényt az is bizonyítja és egyben alátámasztja azt a megállapítást, hogy nincsen elképzelésük, de szakkáderük sem, a hogyan tovább kérdés megválaszolására. A 19 helyből csak 7 miniszterre lehet mondani, hogy az SNS tagja, 5 miniszter "független szakember" SNS-es támogatással, 1 "örökös" és "univerzális" képességekkel rendelkező miniszter (Rasim Ljajic), 2 miniszter további SNS koalíciós pártokból kerülnek ki, míg a többi szocialista káder. Ezek a számok azt sugallják, hogy a szocialista pártnak nem hogy csökkent, hanem egyenesen növekedett a tárcák száma.

A kormánytagokról

Aleksandar Vučić kormányában számos olyan személyi megoldást is találunk,amely a fent említett elveknek az ellenkezőjéről tanúskodik. Itt van például maga Ivica Dačić, most első kormányalelnök és külügyminiszter akit az előző kormányban a reformok fő "kerékkötőjének" neveztek, aki még mindig nem tisztázta a "koffer" botrány ügyet (megvesztegetési vádak), Aleksandar Vulin mostani munkaügyi, foglalkoztatási és szociális kérdésekkel foglalkozó miniszter, miniszteri tapasztalattal nem rendelkező, volt JUL-os káder (Milosević feleségének Mira Marković pártjának szóvivője, Milosević kiadatását ellenzőinek egyik vezetője) aki az utóbbi időben arról lett híres, hogy nacionalista indíttatásból saját kezűleg készített, fekete ingesekre hasonlító uniformisban "védte" a koszovói szerbek ügyét, aki a nagy nacionalista eszmék hatása alatt, a brüsszeli egyezmény aláírását követően felkínálta lemondását (amit a végén nem fogadtak el). De itt van még a Nova Srbija vezetője Velimir Ilić is, most tárca nélküli miniszter, aki azzal vált híressé, hogy miniszterként „elfogadhatónak" találta az autópályák építésénél keletkező "pici" lopásokat, az autópálya eredménytelen építésénél jelentkező hatalmas mennyiségű állami pénzek felemésztését, az újságírók saját kezű ütlegelését, illetve testőrökkel való megveretésüket, házainak engedélyek nélküli építkezéseit, a vagyonának ugrásszerű növekedésének elhallgatását.

Figyelembe véve a fent felsoroltakat és Maja Gojković házelnöki kinevezését komoly gyanu adódik az ígért korrupciós elleni harc elhatározottságban és egyben a kormány hatékony munkájában.

Honvédelem és rendőrség

Érdemes megemlíteni még azt a tényt is, hogy sem Bratislav Gašić mostani honvédelmi miniszter, de Nebojša Stefanović, volt házelnök most belügyminiszter sem rendelkezik kellő tapasztalattal ilyen fontos tárcák vezetésére. Talán a fő érdemük e tisztségek betöltésénél az volt, hogy Aleksandar Vučić bizalmasainak számítanak. Azonban, figyelembe véve a katasztrofális közbiztonsági helyzetet, nagy kérdés ez elegendő lesz-e ahhoz, hogy ezek a minisztériumok működőképesek legyenek. Ugyanis, Szerbia még mindig küszködik az erőszakszervezetek és titkosszolgálatok átszervezésével illetve ezen struktúrák és a maffia összefonódásával.

Energetika és infrastruktúra

Mégis talán a legfurcsább leosztás Zorana Mihajlović esetében tapasztalható. Az előző kormány energetikai miniszterét, aki élesen bírálta a szocialisták által vezetett, orosz érdekeltségű Srbijagas vezetését és indítványozta a veszteséges közvállalat átszervezését,áthelyezték és most egy személyben az SNS alelnöke és szerbiai kormányfőhelyettes és építésügyi, közlekedési meg infrastrukturális miniszter. Helyére egy szocialista párti káder lett kinevezve aki a múlt kormányban közlekedési miniszterként bizonyított. Vučić ezt azzal indokolta, hogy azon a téren is rendet kell tenni és ezért mozdította el az energetikai minisztérium éléről. A politikai elemzők szerint és az ellenzék szerint Mihajlović félretevése Oroszország beavatkozásának tulajdonítható. Természetesen Vučić ezt tagadja, de az érvei nem meggyőzőek.

Gazdaság, pénzügy, helyi önkormányzatok

A politikai elemzők figyelmét felkeltette az a tény is, hogy a gazdasági, pénzügyi és önkormányzati tárcákat olyan szakemberek vezetik akik szorosan kötődnek/ kötődtek a Nemzetközi Valutaalaphoz és a Világbankhoz. Ez magában nem kell, hogy rosszat jelentsen, de az első javasolt gazdasági intézkedések alapján már most meg lehet állapítani, hogy neoliberális gazdasági felfogással rendelkeznek. A közelmúlt eseményei, egyes országok tapasztalatai is azt mutatják, hogy ez a fajta gazdasági megközelítés nem vezetett gazdasági fellendüléshez hanem további hanyatlást idézett elő. Reméljük ez Szerbia estében nem fog bekövetkezni.

Mezőgazdaság

Ami a mezőgazdasági tárcát illeti, itt is furcsaságok tapasztalhatók. Az utolsó pillanatig nem lehetett tudni ki lesz a mezőgazdasági miniszter. A politikai elemzők szerint a mostani miniszter asszonyt egyenesen az "utcáról" alkalmazták. Ha tudjuk azt, hogy a lakosság nagy hányada most is a mezőgazdaságból él és azt is, hogy Szerbia költségvetése nagy mértékben a mezőgazdasági termékek kiviteléből, forgalmazásából töltődik, akkor ez a hozzáállás enyhén szólva komolytalan.

A Vajdaság-politikai üzenet

Végezetül, de nem utolsósorban, meg kell említeni még egy észrevételt. Vučić első miniszterelnöki beszédjében egy szót sem szentelt a Vajdaságnak.

Összegzés: Az "új" szerbiai kormány valójában egy ismételten "újracsomagolt" kormány. A főszereplők nem változtak, csak más szerepkörben jelennek meg. Számos kétes múltú és szakmai minőségű személyi megoldást tartalmaz, ami a kormány gyengeségére utal. Ebből kifolyólag kérdéses lesz-e elegendő kapacitásuk a szükséges és bejelentett reformok véghezviteléhez,az intézmények kiépítéséhez, kapacitásuk növeléséhez, a munkahelyteremtéshez, a korrupció és a szürkegazdaság leküldéséhez. A neoliberális gazdasági felfogás és az ebből eredő gazdasági intézkedések hatékonysága további romláshoz vezethet. Egyes politikai elemzők szerint ezt a kormányt valójában az IMF, Oroszország, Vučić egyeztetése alapján alakították. Mindez nem sok okot ad az optimizmusra.

Köszönjük, hogy elolvasta a VMDK HíRMONDÓT!

 

Hírmondó: Maja Gojković mély csalódás

2014. április 24.

Közlemény:

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége mély csalódással fogadta azt a hírt, mely szerint a Vajdasági Magyar Szövetség támogatta a Szerb Haladó Párt színeit képviselő Maja Gojković megválasztását a Szerbiai Képviselőház élére. Elvtelen döntésükkel egy olyan politikust támogattak, amely kimagasló tisztségviselője volt a Szerb Radikális Pártnak azokban az időkben, amikor e párt a délvidéki magyarsággal szemben elnyomó és kirekesztő politikát gyakorolt. Szendvicseket ígértek és kitelepítéssel fenyegettek bennünket, a magyarokat eltávolították a közigazgatásból és az egyéb állami intézményekből, a volt Jugoszlávia harctereire vezényelték őket.

Pártunk álláspontja szerint a politikus megválasztása a képviselőház élére rossz üzenetet közvetít Szerbia polgárai felé, de az Európai Unió felé is. Gojković nevét számos kétes üggyel társítja a közvélemény, amelyek azokból az időkből származnak, amikor Újvidék polgármesteri tisztségét töltötte be. Egyet ezek közül az ügyek közül az Európai Unió kérésére vizsgálat alá helyeztek.

Óbecse, 2014.04.24. VMDK Press

 

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél