Még meg sem száradt a tinta

2016. február 2.

KÖZLEMÉNY

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége olyan információk birtokába jutott, miszerint máris durva visszaélések tapasztalhatóak a magyarországi adófizetők pénzéből megvalósuló vajdasági gazdasági- és vidékfejlesztési pályázat kapcsán.

Még meg sem száradt a tinta a pályázati felhíváson, máris megjelentek a terepen olyan személyek, akik jó üzletet vélnek felfedezni a pályázni kívánó, a bürökrácia útvesztőjében járatlan, egyszerű emberek megtévesztésében.

Felismervén a pályázati kiírások által kért dokumentumok sokaságának elrettentő tényét, olyan személyek jelentek meg Óbecse Község területén, akik a párttagságukra és a párton belüli kapcsolatrendszerükre hivatkozva kínálják segítségüket a pályázni kívánó kisiparosoknak, vállalkozóknak, földműveseknek.

" Mindössze" ötven eurót kérnek cserébe azért, hogy felírassák őket a magyarországi pénzekből megvalósuló vajdasági gazdaság- és vidékfejlesztési pályázaton való részvételi listára, illetve nyertes pályázatokat ígérnek, ami után további tíz százalék jutalmi pénzt kérnek a pályázaton elnyert pénzösszegekből.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége felhívja a pályázni kívánók figyelmét arra, hogy ne dőljenek be az ilyen próbálkozásoknak, annál is inkább, mert a pályázati kiírás értelmében csak egyéni és személyes jelentkezéseket fogadnak el.

2016-02-02, Óbecse

A VMDK sajtószolgálata

Filmforrás: Vajdasági RTV

Kishitű kullogás az események után

2016. február 1.

Az EGYÉB napirendi pont alatt szóba hozott cselekvési tervről.

A különféle politikai célokra felhasznált zárt szakértői ülésekről.

Elmaradt kezdeményezés!

Csak a Magyar Nemzeti Tanácsnak van igazi felhatalmazása nemzeti alapérdekeink meghatározására.

Tari István az MNT 14. ülésén.
2016. január 29.
Filmforrás: Pannon RTV

Egyiknek ünnep, a másiknak gyász!

2016. február 1.

Mi még annak a kultúrának a része vagyunk, melyben az emberek még beszélték azoknak a nyelvét, akikkel egy utcában laktak.

Amióta a tartomány a jövevények gyűjtőhelyévé vált...

Amióta elszaporodtak körülöttünk azok, akik a saját szülőföldjükön rossz szomszédok voltak...

Tari István az MNT 14. ülésén.
2016. január 29.
Filmforrás: Pannon RTV

A Magyar Nemzeti Tanács 14. ülése • videó

2016. január 31.

A Magyar Nemzeti Tanács tizennegyedik rendes ülése, Újvidéken, az Európa Kollégium dísztermében, 2016. január 29-én.

A kollégium, amely megtart

A szerb kormányon a sor, hogy elfogadja a külön kisebbségi akciótervet
Sz-cs , P.E.
2016. január 30., 08:45

Pénteken tizennegyedik rendes ülését tartotta a Magyar Nemzeti Tanács. A korábbi gyakorlattal ellenben a tanács nem Szabadkán, a Magyar Házban, hanem Újvidéken, az Európa Kollégiumban ülésezett. Mgr. Hajnal Jenő, az MNT elnökének elmondása szerint az idén még legalább két-három alkalommal tervezi más-más településen megtartani az ülést. Mindegyik helyszínt a legidőszerűbb napirendi pontok témája fogja megszabni. Ezzel az elhatározással összhangban a pénteki ülésen az Európa Kollégium két napirendi pont erejéig is téma tárgya volt.

Fotó: Dávid Csilla

Az ülés az Európa Kollégium idei évi pénzügyi tervének és munkatervének megvitatásával, illetve elfogadásával kezdődött. Mindkét beterjesztést egyhangúlag fogadta el a tanács.

Snejder-Sára Ildikó, a kollégium igazgatója röviden ismertette mindkét tervet. Az intézmény az idén mintegy 91,52 millió dinárból gazdálkodhat. Az összeg java részét – 84,34 százalékot – Magyarország kormánya biztosítja.
– Mindenféleképpen folytatni kívánjuk a tavalyi évben megfogalmazott irányelveket, annak ellenére is, hogy a kollégium mindössze négy hónapja működik. Ebben az évben a szakkollégiumi tevékenységre fektetnénk a hangsúlyt. E téren eddig a közösségépítési szempontokat helyeztük előtérbe, ettől az évtől viszont a szakmai programok is jelentős teret kapnak, vagyis konkretizáljuk azokat a szakköröket, amelyek a diákok szakmai tudásának fejlődését szolgálják. A munkatervben és a költségvetési tervben az épület fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges eszközök, illetve projektumok is helyet kaptak, valamint az intézmény technikai felszereltségének és gépparkjának bővítésére előirányzott terveket is megfogalmaztuk – taglalta az igazgatónő.

Fotó: VMDK

A folytatásban felszólaló Hajnal Jenő kifejtette: felettébb elégedett az Európa Kollégium terveivel, látszik ugyanis, hogy azok a tavaly év végén elfogadott oktatásfejlesztési stratégiában megfogalmazottak szellemében készültek.
Mgr. Hajnal Jenő (Magyar Összefogás) az Európa Kollégium pénzügyi és munkatervének vitája során aláhúzta: fontos, hogy az épület ne csupán egy egyszerű diákszálló, hanem a felhasználható és kamatoztatható szaktudás megszerzésének egyik alapja is legyen. Megjegyezte, ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, nemcsak a megfelelő szakemberek alkalmazása szükséges, hanem médiaközponttal és gépparkkal is rendelkeznie kell az intézménynek.
Végül az MNT elnöke rámutatott, a kollégiumnak segítő kézként kell támogatnia az Újvidéken tanuló fiatalokat – akik gyakran szerb nyelven tanulnak –, hogy korszerű ismeretekre tegyenek szert szakterületeiken, és ezeket az ismereteket mindkét nyelven gond nélkül hasznosítsák a későbbiekben. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy szülőföldjükön maradjanak, nyomatékosította Hajnal.

Fotó: VMDK

Tari István (VMDK–Csonka Áron) áttekinthetőnek és példásnak nevezte a pénzügyi tervet, viszont túlságosan magasnak találta a reklámra és propagandára előirányzott összeget. Tari abbéli félelmének adott hangot, hogy egy ekkora összeg – 600 ezer dinár – akár politikai célokat is szolgálhat, mivel az ország választások előtt áll.
Linka B. Gabriella (MÖ) megfogalmazása szerint az Európa Kollégium nemcsak életteret ad a diákoknak, hanem szellemiséget és műveltséget is. Ehhez hasonló az álláspontja Paskó Csabának (MÖ), a Végrehajtó Bizottság tagjának: „Az Európa Kollégium a nemzet megőrzését segíti itt, a Délvidéken, Vajdaságban."

ÚJ SZABÁLYOK, ÚJ ÜNNEPEK

A továbbiakban az MNT támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat javaslata került napirendre.
Az eddig hatályos eljárási rendet még 2012-ben fogadta el az MNT, így a dokumentum már nem tükrözte a tanács belső szervezésében azóta beállt szerves változásokat, indokolt beterjesztőként Jerasz Anikó (MÖ), a Végrehajtó Bizottság elnöke, mondván, hogy a dokumentum nemcsak a változásokat, hanem az eddigi tapasztalatokat is figyelembe veszi. A támogatások célja a vajdasági magyarság szülőföldön való megmaradásának és boldogulásának támogatása, emelte ki Jerasz, kitérve arra, hogy az eljárási rend egyértelműen szabályozza, illetve meghatározza azokat a mércéket, amelyek alapján a különböző területeken elbírálják a pályázatokat.

Fotó: VMDK

Tari István három módosítási indítványt terjesztett be, amelyek indoklása szerint az esélyegyenlőség és az igazságosság megvalósulását hivatottak szolgálni. Mint kiemelte, fontos, hogy amikor a támogatások szétosztásáról van szó, akkor működőképes és igazságos határozatot dolgozzanak ki.
A módosító indítványok kapcsán felszólaló Hajnal nyomatékosította: a napirendre tűzött dokumentum éppen ezt az esélyegyenlőséget és igazságosságot támogatja.
Tari módosítási indítványait nem fogadta el a tanács, magát az eljárási rendről szóló határozatot viszony igen.

A vajdasági magyarság nemzeti jelképéről és ünnepeiről szóló határozatot módosítását is megszavazták a képviselők. A módosított dokumentum értelmében a jövőben november 13-a, a magyar nyelv napja és november 15-e, a magyar szórvány napja hivatalosan is a vajdasági magyarság egyik ünnepnapja.

Az ülés folytatásában oktatáshoz kapcsolódó beterjesztések szerepeltek napirenden: a szabadkai iskoláskor előtti intézmények hálózatának meghatározása, a kátyi Đura Jakšić Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása, a sándoregyházi Moša Pijade Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása, a szabadkai Zeneiskola iskolaszéki tagcseréje, a nagykikindai Fejős Klára Általános Iskola iskolaszéki tagcseréje, az antalfalvi Kolibri Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje, a nagybecskereki Angelina Kojić Gina Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréje, a nagykikindai Nikola Vojvodic Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréje.

A továbbiakban a tanács megszavazta a Szabadkai Történelmi Levéltár igazgatóválasztási eljárása kapcsán hozott végrehajtó bizottsági döntést. Az MNT ezzel támogatta, hogy a levéltár élén Stevan Mačković történelemtanár, az eddigi igazgató maradjon. A döntéshez kapcsolódóan Jerasz Anikó megjegyezte: az igazgató beszél magyarul, és az MNT-nek kiválóak a kapcsolatai a levéltárral, ami javarészt az igazgatónak köszönhető.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatóbizottsági tagjának javaslatáról szóló záradékot, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2016. évi munka- és pénzügyi tervének, valamint a 2015. évi pénzügyi terve módosításának véleményezéséről szóló záradék módosítását és a magyarkanizsai CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény 2016. évi pénzügyi tervét is megszavazta a tanács.

RÉSZLETEK A KISEBBSÉGI AKCIÓTERVRŐL

Az utolsó napirendi pont megvitatását követően Hajnal Jenő beszámolt a tanács tagjainak az Európai Unió és a Szerbia közötti csatlakozási tárgyalások 23. tárgyalási fejezetének akciótervéhez tartozó külön kisebbségi akciótervről, amelynek tervezetét a megbízott munkacsoport tavaly december utolsó napjaiban továbbította elfogadásra a szerb kormánynak.
– A munkacsoport, amelynek én is tagja voltam, tavaly áprilisában tartotta meg alakulóülését. A munkacsoport mintegy tíz ülést tartott. Az akcióterv 75 oldalas és 112 külön akciót tartalmaz. A dokumentum korábbi változatához képest a végső változat jobban tükrözi a vajdasági magyar közösség igényeit, jobb megoldásokat kínál fel problémáinak megoldására. Az MNT korábban két alkalommal szervezett zártkörű értekezletet a kisebbségi akcióterv témájában. Ezekre a találkozókra a legjobb szakembereket hívtuk meg, hogy megvitassák a lehetséges megoldásokat. A kormány eddig nem fogadta el az akciótervet. Ennek egyik oka az, hogy a tervezetet az Európa Tanács szakértői már most felülvizsgálják. A dokumentum tervezete több területen irányoz elő cselekvést: a nemzetiségi hovatartozásról szóló nyilatkozás lehetővé tételét és ennek az adatnak a nyilvántartását a születési anyakönyvi kivonatokban; a kisebbségi választási külön névjegyzék állandó frissítését; a gyűlöletbeszéd és más etnikai alapon elkövetett bűncselekmények kapcsán indított bírósági eljárások hatékonyságának növelését; a kisebbség nyelvén történő tájékoztatásra való jog biztosítását; a kulturális programok és projektumok finanszírozását; a nyelvhasználat hivatalossá tételét a településeken; a bírósági eljárások kisebbségi nyelven történő lefolytatását; fordító szolgálatok létrehozását; az elektronikus közigazgatás anyanyelven való alkalmazását; a bírósági hálózat átszervezését, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek nyelvén történő eljárások bevezetésére vagy megőrzésére; a kisebbségi nyelven történő oktatás minőségi és mennyiségi fejlesztését; a szerbet mint nem anyanyelvet oktató tanárok képzését; az oklevelek honosítását – taglalta Hajnal.

Fotó: VMDK

Tari István sokadszorra megismételte abbéli véleményét, hogy Szerbia uniós csatlakozásának és a magyar közösség érdekérvényesítésének vonatkozásában ebben a folyamatban az MNT-nek kellene megfogalmaznia a hivatalos álláspontot, illetve a közösség alapérdekeit. A közösségre nézve nem a legelőnyösebb, ha Belgrádban dőlnek el a magyarság alapérdekei, emelte ki Tari.
Ezt a felszólalást követően Hajnal emlékeztetett: az EU keretben szabta meg, hogy mi kerülhet bele egy akciótervbe, és mi nem, és kit mikor lehet megszorongatni.

Forrás: Magyar Szó online

A Magyar Nemzeti Tanács elfogadta az Európa Kollégium pénzügyi tervét és munkatervét

2016. január 29. [17:33]

A testület 14. rendes ülését Újvidéken, az Európa Kollégium dísztermében tartották

A Magyar Nemzeti Tanács 14. rendes ülése az újvidéki Európa Kollégiumban

A Magyar Nemzeti Tanács a mai, 14. rendes ülésén - egyben a 2016-os év első ülésén - Újvidéken, az Európa Kollégium dísztermében elfogadta az Európa Kollégium pénzügyi tervét és munkatervét.

Az ülés elején elfogadták a Magyar Nemzeti Tanács 13. ülése jegyzőkönyvét, ezt követően megvitatták az Európa Kollégium 2016. évi pénzügyi tervét és munkatervét. Snejder Sára Ildikó, az Európa Kollégium igazgatója beszélt az intézmény pénzügyi tervéről. Mint mondta, a kollégium 2016-os évi költségvetése mintegy 91 millió dinár, ennek legnagyobb részét (mintegy 84 százalékát) anyaországi támogatások adják. A kollégium költségvetésének mindössze mintegy 6 százalékát tervezik biztosítani önerőből, szolgáltatásokból. Ami a kiadásokat illeti, a költségvetés egy részét a közeljövőben esedékes befektetésekre illetve működési költségekre szánják. Snejder Sára Ildikó ezen befektetések közül külön kiemelte a belső edzőterem befejezését, a zeneterem, a számítógépes terem kialakítását és az udvar rendezését. A munkatervről szólva elmondta, annak középpontjában túlnyomórészt a szakkollégiumok kínálta lehetőségek, megfelelő szabadidő-tevékenységek és az épületről való gondoskodás áll.

Tari István a VMDK képviselője a költségvetésről elmondta, véleménye szerint jó, jobb, mint például az MNT költségvetése, mindössze annyi elmarasztaló megjegyzése volt, hogy túlméretezték a reklám- és propagandacélra előirányzott összegeket, illetve a reprezentációs költségeket, amit Tari a választásokkal hozott összefüggésbe. Az Európa Kollégium igazgatónője az előirányzott összegeket azzal magyarázta, hogy még nincs viszonyítási alap a korábbi évekhez képest, ezért lehetséges, hogy valamilyen célra többet terveztek a kelleténél, de ezt a pénzt egyszerűen nem fogják elkölteni.

Az MNT végül egyhangúlag, 22 szavazattal elfogadta mind az Európa Kollégium pénzügyi tervét, mind a munkatervét.

A Magyar Nemzeti Tanács a továbbiakban szavazott Papp Melinda kispiaci magyartanárnak a kinevezéséről a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatóbizottságába, miután az igazgatóbizottsági tisztségéről lemondott Faragó Kornélia. Az MNT 21 szavazattal elfogadta az erre vonatkozó záradékot.

A következő napirendi pont a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2016. évi munka- és pénzügyi tervének, valamint a 2015. évi pénzügyi terve módosításának véleményezéséről szóló záradék módosítása volt, melyet szintén 21 szavazattal elfogadtak.

A magyarkanizsai CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény 2016. évi pénzügyi tervét Sarnyai Károly, az intézmény igazgatója terjesztette elő. A pénzügyi tervet 21 szavazattal elfogadták, egy tartózkodó szavazat mellett.

A továbbiakban elfogadták a Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatot, a vajdasági magyarság nemzeti jelképéről és ünnepeiről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatot, és a Magyar Nemzeti Tanács állandó bizottságaiba való tagjelölés határidejének meghatározásáról szóló záradékot.

Jóváhagyták a Végrehajtó Bizottság döntését a szabadkai iskoláskor előtti intézmények hálózatának véleményezése kapcsán, a kátyi Đura Jakšić Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán, valamint a sándoregyházi Moša Pijade Általános Iskola igazgatóválasztási eljárását, a Szabadkai Zeneiskola iskolaszéki tagcseréjét és a nagykikindai Fejős Klára Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjét illetően. Az MNT továbbá támogatta a VB döntését az antalfalvi Kolibri Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági tagcseréje és a nagybecskereki Angelina Kojić Gina Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréje, valamint a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági tagcseréje kapcsán.

Az MNT elfogadta a Biológia 8 (Tankönyv az általános iskolák nyolcadik osztálya számára) című tankönyv, valamint a Biológia 8 (Munkafüzet az általános iskolák nyolcadik osztálya számára) című munkafüzet jóváhagyásáról szóló döntést és a Végrehajtó Bizottság döntését a Szabadkai Történelmi Levéltár igazgatóválasztási eljárása kapcsán.

A Csóka községbeli kulturális pályázat pénzeszköz-elosztásának javaslatát is támogatta az MNT. 19 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadták a nagybecskereki utcanevek módosítási javaslatát is.

Toma Viktória

Forrás: Vajdaság Ma

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél