Tanácsnoki kérdések

Az  MNT ügyrendje 63. szakasza  alapján
Hajnal Jenő az MNT elnökeként, 2016. szeptember 2-án, közleményt adott ki, amely megjelent az MNT honlapján, majd a Vajdaság Ma hírportál is közzétette:  Az MNT elnöke elfogadhatatlannak tartja a zombori könyvtárban történteket címmel.
Első kérdésem a közleményben olvasható, idézett mondatból adódik: „Épp ezért képmutatónak tartom azt a magatartást és felháborodást, amely most épp azok részéről fogalmazódik meg, akik nagyon is jól tudták már hónapokkal ezelőtt, hogy nehéz lesz, ha nem lehetetlen megoldást találni erre a kényszerhelyzetre…”
● Kiknek a magatartását és felháborodását minősíti az MNT elnöke képmutatónak?
 
Az MNT elnöke által kiadott közlemény megjelenéséig a botrányos, nyugat-bácskai magyarellenes  történésekről csak egy újságírói megnyilatkozás adott hírt a Vajdaság Ma hírportálon: http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20546/Zombor-Felmondtak-tiz-konyvtarosnak.html  
 
● Azoknak a magatartását és felháborodását minősíti az MNT elnöke képmutatónak,  akik magyar könyvtárosként fölöslegessé váltak, akik felmondást kaptak,  akik nyilatkoztak róla, akik ezt a  ̶  nyugat-bácskai magyarság ellen is!  ̶  elkövetett merényletet a nyilvánosság elé tárták?
 
● Ki és mi gátolta meg  az MNT elnökét abban,  hogy ezt a botrányos, magyarellenes, munkahelyi felmondásokkal manipuláló, létszámleépítés ürügyén a nyugat-bácskai magyar művelődési életnek durván és szándékosan ártó magatartást még idejében, a felmondások kikézbesítése előtt,  tiltakozásának hangot  adva, a nyilvánosság elé tárja?  
● Egyeztetett-e az MNT elnöke a zombori könyvtár igazgató bizottságának  ̶  MNT által javasolt és kinevezett!  ̶  tagjával (aki nem mellesleg: a nagyobbik magyar párt tartományi képviselője!) az igazgató bizottság,  2016. augusztus 8-án meghozott, botrányos döntésével kapcsolatban?
 ● Ki fogadta áprilisban, a fölöslegesnek nyilvánított  magyar falusi könyvtárosok ügyében, az MNT elnökét? 
● Zombor város döntéshozóival (polgármesterével, testületi elnökével) egyeztetett-e az MNT elnöke a fölöslegesnek nyilvánított  magyar falusi könyvtárosok ügyében?
● Miről egyeztetett az MNT elnöke a zombori könyvtár igazgatójával, akinek a nyilatkozatából (http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20554/Zombor-Nem-lesz-fonnakadas-a-konyvek-kolcsonzeseben.html ) olyan következtetés vonható le, hogy az MNT elnöke jóváhagyta a falusi könyvtárosok munkanélkülivé nyilvánítását?
● Az MNT elnöke valóban azoktól várja az elfogadható és tartós megoldásra vonatkozó javaslatot, akik az előállt helyzetet létrehozták?  
● Az MNT elnöke szerint, valóban ennyiben kellene kimerülnie a Magyar Nemzeti Tanács érdekvédő és érdekérvényesítő szerepének?
Tari István

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT A Magyar Nemzeti Tanács 20. rendes ülésére

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT

A Magyar Nemzeti Tanács 20. rendes ülésére

Az  MNT ügyrendjének 33. szakasza alapján a következő módosítást indítványozom:

Az MNT  huszadik rendes ülésének  2. napirendi  pontja alatt elfogadásra javasolt:  Állásfoglalás a Magyarország Köztársasági Elnöke által 2016. október 2-ára kitűzött országos népszavazással kapcsolatban,  beterjesztett záradék következő módosítását javaslom:

A záradék 3. szakasza módosuljon a záradék 6. szakaszává, és a záradék 3., 4., 5.  szakaszát  a következő szakaszok képezzék:

3. szakasz

A Magyar Nemzeti Tanács felszólítja az erre illetékes szerbiai állami szerveket, hogy a migránsokat azonnal telepítsék ki Szabadkáról és Horgosról. Akadályozzák meg a migránsok Szerbián keresztüli akadálytalan átutazásának a lehetőségét és a migránsok magyarországi határszakaszba való bejutását. A Magyar Nemzeti Tanács felszólítja a szerbiai állami szerveket a szabadkai befogadó központ további bővítési szándékának a felülvizsgálására! Követeljük a migránsok által okozott károk azonnali megtérítését!

4. szakasz

A Magyar Nemzeti Tanács felszólítja a szerbiai hatóságokat, hagyják abba az alacsony intenzitású, ám folyamatosan zajló, Nyugat-Európából kitoloncolt, elsősorban koszovói romák betelepítését délvidéki magyar falvainkba, városainkba, ami eddig is az etnikai arányok erőszakos megváltoztatásához vezetett!

5. szakasz

A Magyar Nemzeti Tanács felkéri Magyarország kormányát, hogy folyamatosan kísérje fölfokozott figyelemmel a délvidéki magyarok által lakott települések helyzetét, különös tekintettel a kialakult migránshullámra, és szükség esetén idejében és kellő erélyességgel lépjen fel a szerbiai hatóságoknál a délvidéki magyarság érdekében!

ELŐTERJESZTÉS - Állásfoglalás a zombori Bieliczky Károly Városi Könyvtárban történt felmondások és a Zombor Városához tartozó falvakban eddig működő fiókkönyvtárak leépítése ügyében

ELŐTERJESZTÉS  ̶  SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Napirendipont-javaslat a Magyar Nemzeti Tanács

20. rendes ülésére

Az  MNT ügyrendjének 29., 30. és 31. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács soron következő 20. rendes ülésére a következő napirendi pont megvitatását javaslom:

Állásfoglalás a zombori Bieliczky Károly Városi Könyvtárban történt felmondások és a Zombor Városához tartozó falvakban eddig működő fiókkönyvtárak leépítése ügyében

Határozatjavaslat:

1. A Magyar Nemzeti Tanács elfogadhatatlannak tartja azt az ésszerűsítési folyamatokra hivatkozó döntést, amelynek következtében a Zomborhoz tartozó 14 falusi településen a fiókkönyvtárak a jövőben csak részmunkaidőben állnak a falvakban élők rendelkezésére (mintegy 40 000 emberről van szó), akik között számottevő a magyar közösséghez tartozók lélekszáma.

2. A Magyar Nemzeti Tanács elfogadhatatlannak tartja a falvak kulturális-művelődési életterének ilyen módon történő korlátozását – leépítését, különös tekintettel magyar közösségünk szerzett kisebbségi jogainak a csorbítására is.

3. A Magyar Nemzeti Tanács elfogadhatatlannak tartja azt a cinikusan magyarellenes megoldást is, melynek következtében a felmondásban részesült tíz személy közül öten a magyar nemzetkisebbséghez tartoznak, akikre nem vonatkozik az alapító állami szerv által vállalt törvényes kötelezettség, mely a részarányos foglalkoztatás gyakorlati megvalósítását tűzte zászlajára!

4. A Magyar Nemzeti Tanács felszólítja Zombor Város Képviselő-testületét, hogy soron következő ülésén, azonnali hatállyal módosítsa a Városi Képviselő-testület 37. ülésén (2016. 02. 05-én) meghozott döntését: ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA SOMBORA ZA 2015.GODINU, amely Zombor város közalkalmazottai létszámának 2015. évi csökkentésére vonatkozik, amely döntés jogi alapul szolgált a zombori  Bieliczky Károly Városi Könyvtár igazgatójának és Igazgató Bizottságának az ésszerűsítés ilyen módon történő végrehajtására.

 5. A Magyar Nemzeti Tanács felszólítja Zombor Város Képviselő-testületét hogy azonnali hatállyal távolítsa el tisztségéből az MNT által is kiemelt jelentőségű intézmény igazgatóját, tekintetbe véve ezen határozat 1., 2., és 3. pontjába foglaltakat, valamint az igazgató tömegtájékoztatási eszközeinkben való szereplését, megnyilvánulásait, kommunikációját az adott témakör kapcsán.

 6. A Magyar Nemzeti Tanács azonnali hatállyal kezdeményezi Pelt Ilona felmentését, aki a zombori Bieliczky Károly Városi Könyvtár igazgató bizottságának tagja, akit a Magyar Nemzeti Tanács javasolt e tisztség betöltésére. Bebizonyosodott, hogy a szóban forgó személy, az igazgató bizottság tagjaként, képtelen volt vállalt feladatának ellátására, melynek következtében súlyosan megsérült a nyugat-bácskai magyarság nemzeti érdeke, melynek részleteiről a Tanácsot sem tájékoztatta idejében és megfelelő módon, hogy a Magyar Nemzeti Tanács, mint a magyar közösség legfőbb érdekérvényesítő szerve idejében és hatékony fellépésével megelőzze azokat a káros következményeket, melyek nemzeti  közösségünk megmaradásának ártanak.

Indoklás:

A Magyar Nemzeti Tanács elnökének 2016. szeptember  2-án kiadott közleménye elégtelen megnyilatkozás a Nyugat-Bácskában élő magyar nemzetkisebbség érdekeinek védelmében.

 A Magyar Nemzeti Tanácsnak a legerélyesebben és azonnal fel kell lépnie nemzeti sérelmeink orvoslása, nemzeti érdekeink érvényre juttatása ügyében.

                                                         Tari István                                                                            

Hol kezdődik a magyar érdekvédelem?

2016. május 2.

Életpályamodell nélkül...

Tari István az MNT 16. ülésén
2016. április 27.
Filmforrás: Pannon RTV

Pártlappá vált

2016. május 2.

A Kilátó nincs a világhálón
Cenzúra van!
Amiről vitatkoznunk kellene!
Hogy jutottunk el idáig?

Tari István az MNT 16. ülésén
2016. április 27.
Filmforrás: Pannon RTV

 

Listánkról

 2016. április 20.

 

 Magyar mozgalom - hogy változtassunk!

– Dr. Korhecz Tamás – VMDK

 Tari István óbecsei választási listavezetőnk nyilatkozik

Élhetőbb világot működtetnénk!

Közösségünk javára cselekednénk!

Szolgálni szeretnénk! 

 

Forrás: Szubjektív – 2016.04.18. – Választások 2016, Pannon Rtv

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél